Onze werkwijze

In mijn werkwijze hecht ik veel waarde aan een respectvolle en accepterende bejegening binnen een veilige context, waarbij ik uw persoon en ervaringen centraal stel. Dit moet het voor u mogelijk maken om thema’s te bespreken die voor u gevoelig liggen. Om gezamenlijk tot oplossingen te komen werk ik vooral met uw klachten en ervaringen in het hier en nu en plaats deze tegen een achtergrond van belangrijke relaties in de omgeving (partnerrelatie, werk, gezin, opleiding). Ik heb daarnaast aandacht voor uw ervaringen uit het verleden, daar waar ze van invloed zijn op uw huidige klachten. De therapie zie ik als een proces dat gericht is op het afnemen van uw klachten, maar ook als een manier om tot persoonlijke groei, verandering en integratie van uw denken, voelen en handelen te komen. U kunt van mij een actieve en transparante opstelling verwachten. Ik zal daarbij voor zover mogelijk een toenemendappèl doen op uw zelfwerkzaamheid en u stimuleren om met uw eigen kracht tot persoonlijke groei te komen.

In de intakefase (meestal twee gesprekken) vind ik het belangrijk om samen met u goed zicht te krijgen op uw klachten en problemen, uw hulpvraag en verwachtingen, uw huidige functioneren op verschillende levensgebieden en op uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Waar nodig maak ik hierbij gebruik van specifieke testpsychologische diagnostische instrumenten. Dit maakt het mogelijk om samen met u tot een goed behandelplan te komen, waarin een diagnose en daaruit voortvloeiende doelstellingen worden opgenomen. Het behandelplan wordt tijdens ons derde gesprek met u doorgenomen, waarbij wij tot overeenstemming komen of het behandelplan aanpassen.  Afhankelijk van de overeengekomen behandeldoelen en uw voorkeur pas ik verschillende behandelmethoden toe.  Het aantal sessies en de frequentie hiervan hangen af van de problematiek en de gekozen behandelmethode.

In individuele psychotherapie heeft u meestal eens per één of twee weken een gesprek van drie kwartier . Nadat u uw persoonlijke verhaal voldoende heeft kunnen ontvouwen help ik  u meer inzicht in en grip op uzelf te krijgen. Individuele psychotherapie werkt ‘van binnen naar buiten.’ Dankzij het gewonnen inzicht kunt u het dagelijkse leven weer beter aan. Afhankelijk van de therapievorm maken we met elkaar ook afspraken over oefeningen die u thuis kunt doen.

In het kader van effectmetingen zult u bij aanvang van de behandeling  het verzoek krijgen één of meer vragenlijsten in te vullen. Dit zal halverwege of na afloop van de behandeling nogmaals gebeuren. Deze zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM) dient als kwaliteitsinstrument. Met het invullen van de vragenlijsten krijgen u en ik een objectief beeld van uw klachten en het beloop van uw behandeling. Zo kunt u na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. De behandeling wordt dan, zo nodig en mogelijk bijgesteld. Een behandeling wordt afgesloten als wij het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u het erover eens bent dat verdere behandeling niets meer toevoegt.

Mocht uit de intake blijken dat u beter door een andere hulpverlener geholpen zou kunnen worden, omdat u een andere of meer gespecialiseerde vorm van hulp nodig heeft, dan zal dat met u worden besproken en wordt u via uw huisarts doorverwezen. Ook als u zich niet helemaal op uw gemak voelt of de 'klik' mist met mij als psychotherapeut, is het belangrijk dat u dat aangeeft. Aarzelt u daarom niet dit aan te geven. Soms kan het zinvol zijn ook dan aan een doorverwijzing te denken.          

Ik hanteer professionele normen en werk volgens de beroepsethiek conform de wettelijke richtlijnen en BIG registraties.

                     

 

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 35, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2015 Copyright by M.H.Schoevaars