Mijn werkwijze 

In mijn werkwijze vind ik het belangrijk dat u zich veilig voelt en dat uw ervaringen serieus worden genomen. Dit moet het voor u mogelijk maken om thema’s te bespreken die voor u gevoelig liggen.
Om gezamenlijk tot oplossingen te komen werk ik vooral met uw klachten en ervaringen in het hier en nu en plaats deze tegen een achtergrond van belangrijke relaties in de omgeving (partnerrelatie, werk, gezin, opleiding). Ik heb daarnaast aandacht voor uw ervaringen uit het verleden, daar waar ze van invloed zijn op uw huidige klachten.
De therapie zie ik als een proces dat gericht is op het afnemen van uw klachten, maar ook als een manier om tot persoonlijke groei, verandering en integratie van uw denken, voelen en handelen te komen.

In de intakefase (meestal twee gesprekken) is het belangrijk om samen met u goed zicht te krijgen op de aard, ernst, ontwikkeling en vermoedelijke oorzaak van uw klachten en problemen. Samen brengen we uw hulpvraag en verwachtingen in beeld, wat uw huidige functioneren is op verschillende levensgebieden en wat uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis is.

Waar nodig maak ik hierbij gebruik van specifieke psychologische testen die kunnen helpen om samen met u tot een goed behandelplan te komen. De diagnose en daaruit voortvloeiende behandelplan wordt tijdens ons derde gesprek (het adviesgesprek) met u doorgenomen. Voorop staat altijd dat u zich in dit behandelplan kunt vinden. Afhankelijk van de overeengekomen behandeldoelen en uw voorkeur pas ik verschillende behandelmethoden toe.  Het aantal sessies en de frequentie hiervan hangen af van de problematiek en de gekozen behandelmethode.

In individuele psychotherapie heeft u meestal eens per één of twee weken een gesprek van drie kwartier tot een uur. Nadat u uw persoonlijke verhaal voldoende heeft kunnen ontvouwen help ik  u meer inzicht in en grip op uzelf te krijgen. Individuele psychotherapie werkt ‘van binnen naar buiten.’ Dankzij het gewonnen inzicht kunt u het dagelijkse leven weer beter aan. Afhankelijk van de therapievorm maken we met elkaar ook afspraken over oefeningen die u thuis kunt doen. Indien nuttig en geïndiceerd kunnen er E-health modules worden aangeboden naast de gesprekstherapie. Desgewenst kan er een online consult worden belegd.

Bij aanvang van de behandeling  krijgt u één of meer vragenlijsten om in te vullen. Dit zal halverwege of na afloop van de behandeling nogmaals gebeuren. Met het invullen van de vragenlijsten krijgen we samen een objectief beeld van uw klachten. Zo kunt u na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. De behandeling wordt dan, zo nodig en mogelijk bijgesteld. Een behandeling wordt afgesloten als wij het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u het erover eens bent dat verdere behandeling bij mij niets meer toevoegt. Ik overleg met u over een eventuele vervolgbehandeling of nazorg elders en informeer de vervolgbehandelaar – indien u hiermee instemt – zo nodig over het verloop van de behandeling, de behaalde resultaten en een vervolgadvies.

Mocht uit de intake blijken dat u beter door een andere hulpverlener geholpen zou kunnen worden, omdat u een andere of meer gespecialiseerde vorm van hulp nodig heeft, dan zal dat met u worden besproken en wordt u via uw huisarts doorverwezen.
Ook als u zich niet helemaal op uw gemak voelt of de 'klik' mist met mij als psychotherapeut, is het belangrijk dat u dat aangeeft. Aarzel dan niet want uw gezondheid staat centraal! 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 33, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2024 Copyright by M.H.Schoevaars