Informatie

Veranderingen GGZ met ingang van 2014

 

Vanaf  1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van lichte psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Generalistische Basis GGZ. Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matig ernstige  psychische aandoening onder deze vorm van zorg. Een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater, al dan niet in combinatie met eHealth. De behandelingen in de Generalistische Basis GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.  Voor de Generalistische Basis GGZ worden in 2014 vier producten onderscheiden; (1) kort, (2) middel, (3) intensief of (4) chronisch.  Afhankelijk van  vijf objectieve criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) kan worden bekeken welke categorie het beste past bij de zorgvraag van de patiënt. De zorgverzekeraars vergoeden een vaste prijs per product en aan elk product is een maximum aantal behandel minuten verbonden. Blijkt echter tijdens een behandeling dat de problematiek toch erger is dan verwacht of  blijken de klachten door omstandigheden te verergeren , dan is het mogelijk om tijdens een zorgtraject van product te wisselen.  Dit betekent in de praktijk dat aan het eind van het behandeltraject een zwaardere categorie  wordt gedeclareerd voor de patiënt.

Zijn uw problemen na behandeling in de Generalistische Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen, die een zwaar en negatief stempel drukken op hun dagelijks functioneren. In de Gespecialiseerde GGZ wordt er gewerkt met DBC’s. De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) vormt de basis voor de rekening die uw zorgverzekeraar ontvangt. Een DBC beschrijft het hele traject dat u doorloopt, van het eerste  intakegesprek  tot en met de laatste administratieve handeling door uw behandelaar. In de prijs van een DBC zitten alle kosten die met de zorg te maken hebben. Op de rekening aan de zorgverzekeraar staat de omschrijving van de behandeling bijvoorbeeld: Behandeling kort, vanaf 400 tot en met 799 minuten.  Duurt uw behandeling korter dan een jaar, dan ontvangt u de factuur nadat de behandeling volledig is afgerond. Duurt uw behandeling langer dan een jaar, dan ontvangt u de eerste factuur na een jaar. Alle DBC’s zijn opgenomen in de productstructuur GGZ. De DBC’s zijn gezamenlijk ontwikkeld door de GGZ, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geheimhoudingsplicht

Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik in principe gebonden aan een geheimhoudingsplicht van hetgeen mij uit hoofde van de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van onze professionele contacten bestaan. Bij het bespreken van het behandelplan zal ik u vragen of u instemt met het verstrekken van gegevens aan uw huisarts/verwijzer en hoe uitgebreid deze gegevens verstrekking mag zijn. Indien u hierom vraagt, laat ik mijn brieven eerst aan u lezen ter goedkeuring. Verder zal ik alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. Als psycholoog mag ik alleen in noodsituaties mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als u of anderen acuut gevaar lopen en dit gevaar alleen verholpen kan worden door het verbreken van de geheimhoudingsplicht.

De vrijgevestigde psychotherapeut / klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGZ.

Uw dossier

De psycholoog / psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de bejegening en/of de behandeling, bespreek die klachten dan in eerste instantie met mij. In veel gevallen resulteert dit in een verbetering van de behandelrelatie en voelt u zich voldoende begrepen. Indien uw klacht ook door bemiddeling niet voldoende beantwoord of opgelost is, kunt u altijd een klacht aanmelden bij de klachtencommissie van de LVVP en/of de Tuchtraad.  voor meer info: https://lvvp.info/voor-clienten/

Links met informatie:

Op onderstaande sites kunt op het Internet relevante, zowel praktische als inhoudelijke, informatie vinden:
Landelijk Platvorm Psychische gezondheid:
 mindplatform.nl
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) psynip.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie:  psychotherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP): lvvp.info
Nederlandse EMDR Vereniging: emdr.nl
Schematherapie: schematherapie.nl
BIG-Register Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: bigregister.nl
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen: nvgzp.nl

 

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 35, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2020 Copyright by M.H.Schoevaars