Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Om deze in te zien of uit te printen kunt u deze link aanklikken

 

PRIVACYSTATEMENT in kader van AVG 

Mariska Schoevaars, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24485955, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerkt: 

 • (potentiële) Patiënten

 • Bezoekers aan mijn praktijk

 • Bezoekers van mijn website

Verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens

 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

Doeleinden verwerking 

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden

 • Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd

Rechtsgrond

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking

 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.

 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren

 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

Verwerkers

Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken. [lid LVVP] sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden

Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

Doorgifte buiten de EER 

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Bewaren van gegevens

 • Ik bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk is

 • Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

Wijzigingen privacystatement

Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op mijn website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mij door een e-mailbericht te sturen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen met door een e-mailbericht te sturen.
Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 

 

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 33, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2024 Copyright by M.H.Schoevaars