kwaliteitsstatuut

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: drs. M. H. Shoevaars

BIG-registraties: 19059296025

Overige kwalificaties: klinisch psycholoog BIG

Basisopleiding: Klinische en Gezondheidszorg psychologie

AGB-code persoonlijk: 94008582

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Schoevaars

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 24485955

Website: www.psychologiepraktijk-schoevaars.nl

AGB-code praktijk: 94057315

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Diagnostiek en/of behandeling van:

Trauma gerelateerde aandoeningen (DIS/PTSS)

Persoonlijkheidsstoornissen

Stemmingsstoornissen

Overige angststoornissen

Dwangstoornissen

Somatoforme stoornissen

Aan een middel verbonden stoornissen (met uitzondering van ernstige verslavingen)

Psychotische stoornissen

Stoornissen in de impulsbeheersing (waaronder ook sommige parafilie)

Behandelmethoden: o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, mentaliseren bevorderende

behandeling, schemagerichte psychotherapie, kortdurende, inzichtgevende psychodynamische

psychotherapie, integratieve psychotherapie.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: mevrouw drs. M.H. Schoevaars - klinisch psycholoog

BIG-registratienummer: 19059296025

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Anders: Vrijgevestigd psychiaters in Capelle aan den IJssel;

Medisch specialisten (met name internisten) IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel.

Praktijk voor Medische Psychologie in Capelle aan den IJssel.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Ortys Depressie Centrum in Capelle aan den IJssel - Mevr. A. Gaspar-Diciu, psychiater

BIG:19044373701;

Mevr. S. Boon-Langelaan, klinisch psycholoog/psychotherapeut en tevens erkend supervisor voor de

diagnostiek en behandeling van ernstig getraumatiseerde cliënten, BIG: 89025741216. Zeker vier

maal per jaar krijg ik van haar gedurende 2 uur supervisie met betrekking tot mijn cliënten met een

dissociatieve identiteitsstoornis. Indien nodig kan ik haar ook tussendoor consulteren of per telefoon

of e-mail om advies vragen.

Psychologenpraktijk Van der Windt & Janson in Capelle aan den IJssel, bestaande uit:

Dhr. G.J.R. Janson, gz-psycholoog, BIG: 19063681225;

Dhr. B. L. Van der Windt, gz-psycholoog, BIG: 29050578425;

Psychologenpraktijk Van Son in Capelle aan den IJssel

Mevr. N. van Son, gz-psycholoog BIG: 89066217525;

Zorgprofessionals Met Stip in Nieuwerkerk aan den IJssel, bestaande uit:

Mevr. B.M. H. Grisnich - Van Dijke, gz-psycholoog BIG: 89050683425;

mevr. R.N. Gajadhar, gz-psycholoog, BIG: 29064495225

mevr. S.C.M. a Campo, gz-psycholoog, BIG: 19057842125

Psychologiepraktijk Ruth Rosenbrand, klinisch psycholoog, BIG: 39063139725

Psychotherapie Ouweland in Rotterdam

Mevr. M. van der Ouweland, gz-psycholoog/psychotherapeut BIG: 69066643816;

Medische Psychologie in Capelle aan den IJssel

Dhr. A. Oosterhuis, klinisch neuropsycholoog BIG: 99049305325;

Psyzorg in Capelle aan den IJssel & Delft

Mevr. A. C. M. Van der Ploeg, verpleegkundig specialist GGZ BIG: 39049005130;

Praktijk voor psychotherapie, persoonlijke coaching, supervisie en leertherapie in den Haag

Mevr. J. M. Schnetz, klinisch psycholoog BIG: 19025849225;

Praktijk voor psychotherapie in Den Haag

Mevr. M. J. Molhoek, klinisch psycholoog BIG: 19059349616;

Dhr. E. Moleman, medisch maatschappelijk werker IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel;

Dhr. H. E. Van der Wiel, internist in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel BIG:

59024900701.

Tenslotte ben ik één van de bestuursleden van Aleanza. Aleanza is een coöperatie van vrijgevestigde

GGZ-praktijken in de regio Rotterdam-Rijnmond. In Aleanza verenigen zich enthousiaste BIGgeregistreerde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De coöperatie heeft als doel

laagdrempelige zorg voor patiënten met matige tot ernstige geestelijke gezondheidsproblemen aan

te bieden. Daarnaast behartigt de coöperatie de belangen van de aangesloten GGZ praktijken richting

de zorgverzekeraars en faciliteert de praktijkvoering.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

In mijn vrijgevestigde praktijk wordt de diagnostiek en behandeling in vrijwel alle gevallen uitgevoerd

door mij zelf als professional uitgevoerd. Hierbij ben ik uiteraard de regiebehandelaar, waarbij u

terecht kunt in geval van nood, bij vragen of met klachten. Het is tevens mogelijk dat delen van het

diagnostische proces door anderen dan door mij als regiebehandelaar worden verricht. Uit de

intakefase kan blijken dat er verdere testdiagnostiek nodig is om een diagnose en behandelplan te

komen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld neuropsychologisch testonderzoek, dat ik veelal

uitbesteed aan mijn collega's van Medische Psychologie in Capelle aan den IJssel. Zij zijn hierin

gespecialiseerd en beschikken over een meer uitgebreide batterij aan testen.

Afhankelijk van de voorkeur van de patiënt kan testonderzoek naar autisme of

persoonlijkheidspathologie zowel door mijzelf gedaan worden als door een derde. Ook hierbij is

verwijzing naar Medische Psychologie of Gezondheidscentrum Met Stip mogelijk.

Mocht tijdens de intake of de behandeling blijken dat u wellicht gebaat zou kunnen zijn bij een

psychiatrisch consult dan zal ik een beroep doen op Ortys Depressie Centrum, waarmee ik nauw

samenwerk. Per cliënt wordt in het behandelplan duidelijk vermeld welke professioneel de

regiebehandelaar is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de psychiater en die van mij als

klinisch psycholoog. Meestal is het zo dat de psychiater verantwoordelijk is voor het medicatiebeleid

en behandeling van de psychiatrische stoornis en dat ik als psycholoog met uw werk aan rigide en

klachten onderhoudende gedragspatronen (uw persoonlijkheidstrekken). Tijdens mijn vakanties

neemt de psychiater waar en omgekeerd geldt dit ook.

De onder 5b genoemde gz-psychologen zijn veelal de professionals, die cliënten in de generalistische

basis GGZ behandeld hebben en tot de slotsom zijn gekomen dat er een indicatie is voor behandeling

in de specialistische GGZ. Via verwijzing door hun huisarts of medisch specialist komen deze cliënten

bij mij in behandeling of ik wijs hen op het bestaan van collega's (psychotherapeuten en klinisch

psychologen) die eveneens complexe problematiek behandelen in de specialistische GGZ.

Een enkele keer verwijs ik een cliënt door naar de onder 5b genoemde verpleegkundig specialist,

indien er (forse) psychiatrische problematiek overblijft na een behandeling, waarbij er nauwelijks

veranderingen in positieve zin te bespeuren zijn (veelal door beperkt ziekte-inzicht van de cliënt) en

ook niet te verwachten is dat dit nog te realiseren zal zijn met een voortzetting van de behandeling.

Er wordt uiteraard zorg gedragen voor een "warme" overdracht.

Tot slot neem ik deel aan een intervisiegroep van minimaal 3 tot 6 psychologen bij

Gezondheidscentrum Met Stip. Wij komen maandelijks bijeen gedurende 90 minuten en bespreken

dan (de voortgang van) individuele casuïstiek en de reflectie op ons professioneel handelen als BIGgeregistreerde zorgverleners.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Bereikbaarheid en noodgevallen

Mijn werkdagen zijn in principe: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, en woensdag

van 09.00 tot 14.00 uur.

Ik ben telefonisch bereikbaar (tel. 06-54381199) van maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 18.00 uur;

op andere tijden en wanneer de telefoon niet wordt aangenomen, kan de voicemail worden

ingesproken. De beller wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. In geval van nood kan de patiënt

allereerst proberen telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Mocht de patiënt niet

onmiddellijk gehoor krijgen of is het weekend of na 18.00 uur, dan kan de patiënt het beste contact

opnemen met de huisarts (of psychiater). Deze kan de patiënt zo nodig doorverwijzen naar de

Regionale Crisisdienst, maar der patiënt kan deze ook zelf bellen (telefoon: 088-357 10 10, en 7 x 24

uur bereikbaar). Als er geen sprake is van onmiddellijke nood, dan kan de patiënt inspreken op de

voicemail of een bericht per e-mail versturen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Crisisdienst Rotterdam

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden:

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Wanneer u ondanks mijn inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de

behandeling dan kunt u die het beste eerst met mijzelf bespreken. Als het niet lukt om samen tot een

oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts om u te laten verwijzen naar een

andere psycholoog.

Voor het indienen van een klacht kan contact opgenomen worden met een LVVPklachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per telefoon via 088 234 16 06 of per aangetekende post via postbus

3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per

mail aan Klacht&Company (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De Klachtenfunctionaris doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke

maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In

het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk

onder het tuchtrecht.

Ik upload het document met de klachtenregeling op:

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Psychologieprktijk is aangesloten bij de LVVP.

Klachten- en geschillenregeling:

Vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen zijn wettelijk verplicht om zich

bij een klachtencommissie aan te sluiten. U kunt zich in mijn geval richten tot de Landelijke

Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (de LVVP). De LVVP kan u in contact

brengen met een psycholoog/psychotherapeut die kan bemiddelen in het conflict.

Voor het indienen van een klacht kan contact opgenomen worden met een LVVPklachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per telefoon via 088 234 16 06 of per aangetekende post via postbus

3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per

mail aan Klacht&Company (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De Klachtenfunctionaris doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke

maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In

het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk

onder het tuchtrecht.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Per vakantieperiode worden er ruim van tevoren afspraken gemaakt met de individuele cliënt(e)

over de vervanging gedurende mijn vakantie. Cliënten krijgen hierover zowel mondeling als

schriftelijk informatie. Cliënten, die verwezen zijn door mevrouw A. Gaspar of L. Gaspar (beiden

psychiater) zijn verwezen kunnen tijdens mijn afwezigheid bij hen terecht. Zij werken onder de naam

"Ortys Depressie Centrum".

Voor de overige cliënten wordt er een regeling getroffen met de Zorgprofessionals van Met Stip. Dit

betreffen dhr. J. Kooreman, gz-psycholoog, mevr. L. Grisnich-van Dijke, gz-psycholoog en mevr. B.

van der Hoek, psychotherapeut.

In geval van ziekte is Psychologiepraktijk Schoevaars gewoon telefonisch bereikbaar. Over de

afwezigheid van de therapeut worden de cliënten telefonisch geïnformeerd en zo nodig, worden er

afspraken gemaakt voor vervanging. Bij langdurige uitval door ziekte treedt de regeling

"Praktijknalatenschap (tijdelijk)" in werking.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiepraktijk-schoevaars.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Bij Psychologiepraktijk Schoevaars kunnen volwassenen (cliënten vanaf 18 jaar) en ouderen terecht

met complexe psychiatrische problematiek, zoals terugkerende depressies en angstklachten,

aanhoudende onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Zij kunnen bij mij

als klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut terecht als behandeling door hun huisarts, de POH-GGZ

of een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ onvoldoende blijkt te zijn voor het verhelpen van

hun klachten en problemen. Het is de huisarts die de cliënt verwijst naar mijn praktijk voor hulp;

meestal is dit de Specialistische GGZ.

Als er sprake is van crisisgevoeligheid, is het verstandiger om een cliënt aan te melden bij een GGZinstelling met een 24 uurs-bereikbaarheid. Ook als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek

of uitgebreide sociale problematiek, is een behandeling bij Psychologiepraktijk Schoevaars niet

toereikend.

Aanmelden bij Psychologiepraktijk Schoevaars kan schriftelijk, per e-mail, of telefonisch. Potentiële

cliënten krijgen dan binnen 24 uur of uiterlijk op maandag (indien aangemeld op vrijdag na 18.00 uur

of in het weekend) bericht dat hun aanmelding ontvangen is en of ik hen wel of niet op de wachtlijst

kan plaatsen of onder welke voorwaarde(n). Indien ik afwezig ben in verband met vakantie worden

zij hiervan op de hoogte gesteld via een afwezigheidsbericht op mijn e-mail of voicemail.

Zodra een cliënt van de wachtlijst (u wordt geïnformeerd over de wachttijd) uitgenodigd wordt voor

een eerste intakegesprek volgt ook de behandeling. Tussen intake en behandeling zit dus geen

wachttijd. Een intake bestaat gemiddeld uit 2 gesprekken van drie kwartier tot een uur en wordt

door mijn persoonlijk gevoerd. Tijdens deze fase staat de kennismaking centraal. De klachten en

achtergrondgegevens worden in kaart gebracht, zodat er een compleet beeld gevormd kan worden

van de problematiek. Ook zullen er vragenlijsten afgenomen worden (Routine Outcome Monitoring)

en wordt er geïnformeerd naar de wensen van de cliënt met betrekking tot doelen, die zij willen

behalen of een specifieke behandelmethode.

Bij het eerste gesprek dient een cliënt een geldig identiteitsbewijs, een verwijsbrief van de huisarts,

en zijn of haar verzekeringsgegevens mee te nemen.

Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Dit omschrijft uw klachten, de doelstelling van de

therapie, het soort behandeling en overige afspraken. In het behandelplan staat ook hoe vaak de

gesprekken plaatsvinden. Doorgaans is dat eens per week of eens per twee weken. Een gesprek

duurt drie kwartier. Soms is aanvullend psychologisch onderzoek noodzakelijk alvorens de cliënt een

advies over diagnose en behandeling kan worden gegeven.

Over de plaats op de wachtlijst of met andere vragen kunnen potentiële cliënten bij mij terecht via

mijn e-mailadres of per telefoon. Ik neem dan z.s.m. contact met hen op en zoek met hen naar een

eventuele oplossing voor hun probleem.

Psychologiepraktijk Schoevaars heeft als voordeel dat cliënten vanaf het moment van aanmelding tot

aan het afsluiten van de behandeling te maken heeft met één behandelaar en dat het contact als

laagdrempelig wordt ervaren

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: mw. drs. M.H. Schoevaars

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Ja, in de toetsingscommissie indicatiestelling, die een paar keer per jaar samenkomt, wordt gekeken

naar de wijze waarop de diagnose van een aantal intakeverslagen tot stand is gekomen en of hier

een logisch en evidence based behandelvoorstel op volgt conform de hulpvraag van de cliënt.

In een groot aantal gevallen werk ik nauw samen met een psychiater (Ortys Depressie Centrum), die

een deel van de behandeling verzorgt. Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen mij en de

psychiater wat betreft de diagnose en de afstemming van ons behandelbeleid bij een cliënt. Ook

houden we elkaar hiervan schriftelijk (voor zover de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming geeft) op

de hoogte.

Maandelijks heb ik intervisie met een groep van minimaal 3 tot 6 psychologen, waarbij individuele

casuïstiek wordt besproken. Hierbij is ook ruimschoots aandacht voor het diagnostisch proces.

Neuropsychologische diagnostiek (o.a. bij vermoeden van degeneratief cognitief proces) wordt

uitbesteed aan Medische Psychologie in verband met hun specialisatie op dit gebied.

Indien er sprake is van een sterk vermoeden van het bestaan van een ernstige dissociatieve stoornis

bij één van mijn cliënten toets ik dit bij een specialist op dit gebied (mevr. S. Boon), die hiermee 30

jaar ervaring heeft qua diagnostiek en behandeling. Uiteraard zal ook hier de cliënt in kwestie vooral

schriftelijk toestemming moeten geven voordat ik deze professional consulteer.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: mw. drs. M.H. Schoevaars

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: mw. drs. H.M. Schoevaars

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Na de intakefase krijgt de cliënt een afschrift van het behandelplan, waarin duidelijk beschreven

staat welke diagnose behandeld wordt, met welke methode(n) en met welk(e) doel(en).

Het doen van een hetero-anamnese en/of het uitwisselen van informatie met een familielid van de

cliënt gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, waarbij vooraf afspraken worden

gemaakt over de inhoud hiervan en het doel. Aan familieleden wordt duidelijk gemaakt dat ik als

psycholoog van de cliënt geen geheimhoudingsplicht heb naar de cliënt, maar dat dit andersom wel

geldt. Na het contact met het familielid zal altijd mondelinge feedback volgen naar de cliënt zelf.

Het beloop van de behandeling komt bij elke behandelsessie met de cliënt terug in de vorm van het

bespreken van het huiswerk en het effect hiervan op de klachten en het functioneren. Vragenlijsten,

die de cliënt invult om de aard en ernst van de klachten en problemen in kaart te brengen, worden

zo spoedig mogelijk nabesproken. Veelal zal de cliënt hiervan ook een schriftelijk verslag krijgen om

thuis na te lezen. Vragen en/of opmerkingen over de behandeling en individuele sessies zijn welkom

en kunnen zowel tijdens de behandelsessies of daartussen per telefoon, sms of e-mail aan mij

gesteld worden. Doorgaans wordt hier snel (binnen 24 uur) inhoudelijk op gereageerd.

Wanneer een bedrijfsarts schriftelijk contact opneemt met een door de cliënt ondertekende

toestemmingsverklaring (telefonisch geef ik géén privacygevoelige informatie) bespreek ik met de

cliënt welke informatie er gedeeld mag worden en welke niet. De brief laat ik aan de cliënt lezen

voordat ik deze uiteindelijk verstuur. In de regel beantwoord ik deze verzoeken voor informatie

binnen 5 tot maximaal 10 werkdagen.

Een eventuele bijstelling van het behandelplan kan op verzoek van de cliënt, een medebehandelaar

of mijzelf plaatsvinden. Er wordt dan opnieuw een behandelplan opgesteld, waarbij de beslissing

voor de aanpassing met inhoudelijke redenen omkleed wordt en waarin duidelijk beschreven staat

waaruit de aanpassing bestaat (diagnose en/of behandelmethode). Ook hierover moet in overleg

met de cliënt overeenstemming worden bereikt en de cliënt krijgt wederom een kopie van dit

behandelplan mee naar huis.

Tegen het naderen van het einde van de DBC of eerder, indien de behandeling al eerder het

eindstadium nadert, worden er opnieuw vragenlijsten afgenomen om het behandelresultaat te

meten. Op basis van dit resultaat vindt er een evaluatiegesprek met de cliënt plaats, waarbij er

gesproken wordt over de mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt, wat de cliënt geleerd heeft, of

de behandeling definitief afgesloten kan worden (of er nazorg (elders) nodig is) of dat de

behandeling gecontinueerd wordt binnen mijn praktijk. In het laatste geval moet er

overeenstemming bestaan over de haalbare en concrete doelen van de behandeling en de

interventies die nodig zijn om die doelen te behalen. De cliënt krijgt ook ruimte om inhoudelijke

kritiek te uiten. Een en ander wordt vastgelegd in het dossier. Tenslotte gaat er zowel bij een

tussenevaluatie als een eindevaluatie van de behandeling een brief naar de verwijzer en/of huisarts

na toestemming van de cliënt. De cliënt wordt gevraagd of hij of zij inzage wil in deze brief voordat

deze verzonden wordt.

Duidelijk wordt gemaakt aan de cliënt dat ik als psycholoog in principe geen partij wil zijn in een

civiele zaak zoals rondom letselschade, voogdij of echtscheiding.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

(Voortgangs)bespreking van het behandelplan;

(Tussentijdse) evaluatiegesprekken;

Bespreking van het huiswerk bij aanvang van de behandelsessie en beoordeling van het effect

daarvan op de klachten en problemen, waarvoor de cliënt zich heeft aangemeld;

De inzet van vragenlijsten (inclusief ROM) en, waar mogelijk, de inzet van eHealth;

Waar nodig én met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt gesprek(ken) met contactpersonen;

Na schriftelijke toestemming van de cliënt overleg met professionele derden buiten de instelling,

zoals een (behandelend) psychiater, een medische specialist etc...

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Officieel op de volgende momenten:

Bij het aflopen van de DBC (met ROM en in gesprek met cliënt en naasten)

Bij het beëindigen van de behandeling (met ROM en in gesprek met cliënt en naasten)

In de maand oktober, wanneer ik de CQI afneem bij al mijn cliënten.

Maar ook bij het bespreken van het huiswerk tijdens de sessies:

Wordt er voldoende voortgang geboekt? Hebben mijn interventies het gewenste effect?

Worden opdrachten voldoende goed begrepen? Is dit voor verbetering van mijn kant vatbaar?

En als het huiswerk niet of onvoldoende wordt gemaakt: wat is hier de reden van? Is er onvrede over

de behandeling? In overleg met de cliënt kunnen er dan eventueel aanpassingen gedaan worden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Ja, ik neem via het programma Telepsy jaarlijks bij al mijn cliënten in zorg de Consumer Quality Index

(CQI) af met 63 items. Dit heb ik eind 2016 drie keer gedaan. Aan de hand van de resultaten schrijf ik

een verslag met verbeterpunten voor mijn praktijk. Vanaf 2016 kunnen cliënten de lijst anoniem

invullen.

Ook vraag ik regelmatig aan cliënten of zij tevreden zijn over het verloop van de behandeling, mijn

functioneren en bejegening, en evalueer ik deze zaken mondeling aan het einde van de DBC of het

einde van de behandeling. Hierover maak ik een aantekening in het dossier.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: drs.M.H. Schoevaars

Plaats: Capelle aan den IJssel

Datum: 04-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja

 

 

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 35, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2020 Copyright by M.H.Schoevaars